„Основна българска граматика” на Любомир Андрейчин в българската граматична историография (С акцент по въпроса за някои нейни незабелязани приноси).


Буров, Стоян (2010) „Основна българска граматика” на Любомир Андрейчин в българската граматична историография (С акцент по въпроса за някои нейни незабелязани приноси). Български език, LVІІ, 2010, Приложение. С почит към строителя и ревнителя на родния език, стр. 31-46.


 
  Статия
 
 Издадено
  18457
 Стоян Буров

1. В. Петров. Събирателните съществителни имена в българската езиковедска традиция (XIX-XXI век). // Сб. с доклади от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: „Фабер”, 2013, с. 152-167.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/