Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет)


Буров, Стоян (2010) Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет) Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална ковференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 41-51. ISBN 978-954-524-745-3


 
  Доклад
 
 Издадено
  18455
 Стоян Буров

4. Д. Танчева. Дискусиите за здраве в интернет - разговорната медицина. // Реторика и комуникации / Rhetoric and Communications, Issue 47, April 2021, ISSN 1314-4464, стр. 127.

3. Й. Карапенчев. Тенденции в използването на писмената разговорна реч при копирайтинг текстове в интернет. // Ст. Буров (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация 11. Единадесета международна научна конференция 10–11 ноември 2017, Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 225-240. ISSN 2367-8712

1. Р. Коцев. Нетикетът в университеските форуми. // Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2014, стр. 20-30.

2. Р. Коцев. Правописна полиция. // Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2014, стр. 28-40.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/