Книга за познавателните процеси у българите през Възраждането. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин.София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.]


Буров, Стоян (2011) Книга за познавателните процеси у българите през Възраждането. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин.София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] Проглас (Велико Търново), 2011, № 2, стр. 136-141. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902


 
  Рецензия
 
 Издадено
  18452
 Стоян Буров

1. Ст. Мицева. Езиковата икономия в медийните текстове. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 687-688. ISBN 978-619-208-188-1.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/