Две норми на българската устна книжовна реч


Буров, Стоян (2012) Две норми на българската устна книжовна реч Електронно списание LiterNet, 07.11.2012, № 11 (156) http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/dve-normi.htm ISSN 1312-2282


 
  Статия
 
 Издадено
  18445
 Стоян Буров

5. Красимира Алексова. Социолингвистиката и общественото мнение в България за отношението писмена : устна реч. // Проблеми на устната комуникация, кн. 12. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 277-294. ISSN 2367-8712 (Print) ISSN 2738-8840 (Online)

3. А. Ефтимова. Оценъчни нагласи, очертаващи (не)престижните регистри в журналистическите текстове. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 652-653. ISBN 978-619-208-188-1.

4. Кр. Алексова. За перцептивната яркост на няколко правоговорни отклонения. // В. Бонджолова (отг. ред.). Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 77. ISBN 978-619-208-193-5

2. Петър Сотиров. „Новият лингвистичен ред“ в България и преподаването на българския език в чужбина. // Езиков свят / Orbis linguarum, vol. 16 (2018), № 1, стр. 72.

1. Кр. Алексова. Окончанието за 1 л. мн.ч. сег.вр. на глаголите от I и II спрежение в историята на кодификацията на книжовните норми в България от 1945 г. до днес. // Български език, 64 (2017), Приложение, стр. 60-81. pISSN 0005-4283] eISSN 2603-3372

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/