Степените за сравнение в българския език на славянски и балкански фон


Буров, Стоян (2014) Степените за сравнение в българския език на славянски и балкански фон Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 46-56. <електронно издание> ISBN 978-954-524-944-0


 
  Доклад
 
 Издадено
  18426
 Стоян Буров

1. Мариета Цветкова. За изразяването на висша степен на подсилване и нейното тълкуване в българската разговорна реч. // Проблеми на устната комуникация, кн. 12. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 347-362. ISSN 2367-8712 (Print) ISSN 2738-8840 (Online)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/