Тенденции и промени в съвременната българска граматика


Буров, Стоян (2015) Тенденции и промени в съвременната българска граматика Български език, LХІІ, 2015, № 3, стр. 7-24. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372


 
  Статия
 
 Издадено
  18422
 Стоян Буров

8. Б. Братанова. Иновационни процеси в съвременната граматика на английския език (с оглед на техните възможни паралели в българския език). // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 126-148. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

9. Б. Христов. Проблеми при граматическата адаптация на нови заемки от английски език. // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 90-101. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

10. Д. Благоева, С. Колковска. Проблеми на лексикографското описание на неологизмите от типа бинесцентър / бизнес център в българския език. – Български език, 68 (2021), № 2, с. 36-53. 53Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372

11. Р. Ницолова. Етюди за езиковите изменения. // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 20-29. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

12. С. Колковска, Д. Благоева. Граматични особености на най-новата субстантивна лексика в българския език. // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 73-89. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

13. Светла Коева. Със или без предлози: кое е вярното. // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 257-275. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

14. Теодора Рабовянова. Всичко е наред с глагола (Иновационните процеси транзитивация и дерефлективация с цел приписване на каузативност). // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 165-178. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

15. Теодора Рабовянова. Случвам е новото таковам (Към въпроса за появата на нови универсални глаголи в българския език). // Studia philologica.40/ 1. Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова. Отг. ред. В. Бонджолова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, с. 325-336. ISSN 2534-918X print; 2534-9236 online.

5. Й. Тишева. Означаване на синтактични отношения: предложни и именни фрази. // Български език, LХVI, 2019, Приложение, стр. 77-92. p-ISSN 0005-4283; e-ISSN 2603-3372

6. Т. Рабовянова. Каузативни глаголи в медиите (По данни от интернет сайтове). // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 681. ISBN 978-619-208-188-1.

7. Т. Рабовянова. Отново за каузативите и възвратността. // В. Бонджолова (отг. ред.). Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 550. ISBN 978-619-208-193-5

2. Helmut Wilhelm Schaller. Die bulgarische Sprache in Vergangenheit und Gegenwart: Vom Altbulgarischen zur Sprache der Europäischen Union. Muenchen: AVM. edition, 2018, S. 132. ISBN 978-3-95477-078-6

3. Н. Костова. Нови употреби на непреходни глаголи като преходни в българския език. // Български език, 65 (2018), № 3, стр. 62-72. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

4. Т. Рабовянова. Към въпроса за употребата на каузативни глаголи в интернет. // Ст. Буров (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация 11. Единадесета международна научна конференция 10–11 ноември 2017, Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 297-318. ISSN 2367-8712

1. В. Сумрова. Неудобствата на маскулинизацията (ще) продължават. // Българска реч, XXIII (2017), № 2, стр. 45-51. ISSN 1310-733X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/