Средният род


Буров, Стоян (2016) Средният род Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. Под редакцията на Максим Стаменов и Иво Панчев. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, стр. 33-44. ISBN 978-954-322-872-0. COBISS.BG-ID 1278866660


 
  Статия
 
 Издадено
  18418
 Стоян Буров

2. Велин Петров. Иновации в граматическите системи на съвременния български език и на новогръцкия език. // Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 68 (2021), 149-164. Print ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

1. В. Петров. Женският род в съвременния български език и в новогръцкия език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 359. ISBN 978-619-208-188-1.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/