Алексиева, Милена. Relation structure of the physical development, the physical capability and the specific preparedness of 7 year old students. - IX Мeждунaрoднaя нaучнaя кoнфeрeнция "Иннoвaции в тeхнoлoгиях и oбрaзoвaнии", "Кузбaсский гoсудaрствeнный тeхничeский унивeрситeт им. Т.Ф. Гoрбaчeвa", г. Бeлoвo 18-19 мaрт 2016 г. Ред. Ковалев Владимир Анатольевич. Ч. 3. с. 429-434 ISBN 978-5-906888-03-7 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]


Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена. Relation structure of the physical development, the physical capability and the specific preparedness of 7 year old students. - IX Мeждунaрoднaя нaучнaя кoнфeрeнция "Иннoвaции в тeхнoлoгиях и oбрaзoвaнии", "Кузбaсский гoсудaрствeнный тeхничeский унивeрситeт им. Т.Ф. Гoрбaчeвa", г. Бeлoвo 18-19 мaрт 2016 г. Ред. Ковалев Владимир Анатольевич. Ч. 3. с. 429-434 ISBN 978-5-906888-03-7 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] IX Мeждунaрoднaя нaучнaя кoнфeрeнция "Иннoвaции в тeхнoлoгиях и oбрaзoвaнии", "Кузбaсский гoсудaрствeнный тeхничeский унивeрситeт им. Т.Ф. Гoрбaчeвa", г. Бeлoвo 18-19 мaрт 2016 г. Ч. 3. с. 429-434 ISBN 978-5-906888-03-7


 Доказано е, че комплексното развитие на двигателните качества в началната училищна възраст е от изключително значение при поставяне основите на спортната специализация в един по-късен етап. Поради тази причина е необходимо да се разглеждат корелационно-структурните модели на физическата подготвеност преди и след приключване на експерименталното въздействие. Целта на настоящото изследване е да се разкрият промените, настъпили в корелационната структура на физическото развитие, физическата дееспособност и специфичната подготвеност и при 7-годишни ученици след приложен игрови подход по баскетбол. Преди и след експеримента, показателите за бързина и взривна сила на горни крайници корелират с най-много на брой други показатели, което ги определя като важно и необходимо качество при обучението по баскетбол в тази възраст.
  Статия
 корелационната структурафизическото развитие, физическа дееспособност, специфичната подготвеност, basketbol


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  17992
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/