Aleksieva, Milena, Miroslava Petkova. Characteristics of the specific preparedness of 7 and 8 year old students after applied game approach in basketball education. 8th Annual international conference: 19th - 20th November, 2015 Physical education, sport and health, Ред. Marian Cretu Pitesti, Romania, page 326 -331 ISSN:1453-1194 [Инд./Реф. в: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL]


Алексиева, Милена (2016) Aleksieva, Milena, Miroslava Petkova. Characteristics of the specific preparedness of 7 and 8 year old students after applied game approach in basketball education. 8th Annual international conference: 19th - 20th November, 2015 Physical education, sport and health, Ред. Marian Cretu Pitesti, Romania, page 326 -331 ISSN:1453-1194 [Инд./Реф. в: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL] 8th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania, page 326 -331 ISSN:1453-1194


 Целта на настоящото изследване е да се установят и сравнят промените в показателите, информиращи за специфичната подготвеност на 7- и 8-годишни ученици след прилагане на игрови подход при обучение по минибаскетбол. Произтичащите от тази цел задачи, са следните: 1. Да се установи нивото на изследваните показатели по отношение на специфичната подготвеност при 7- и 8-годишни ученици преди експерименталното въздействие. 2. Да се проследят и сравнят промените, настъпили в изследваните групи, след прилагане на игрови подход при обучение по минибаскетбол. 3. Да се установят прирастите в средните нива на изследваните показатели при експерименталните групи. След приключване на педагогическия експеримент и при двете експериментални групи се наблюдава съществен прираст при всичките пет изследвани показатели за специфичната подготвеност.
  Доклад
 game approach, basketball education


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  17991
 Милена Алексиева

1. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2 с. 21

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/