Aleksieva, M. Changes in the physical capability of 8 and 9 year old students after applied game approach. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 2016(1), Art 14, pp. 84 – 87, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051


Алексиева, Милена (2016) Aleksieva, M. Changes in the physical capability of 8 and 9 year old students after applied game approach. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 2016(1), Art 14, pp. 84 – 87, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051 Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 16(1), Art 14, pp. 84 – 87, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051


 Целта на настоящото изследване е да се установят и сравнят промените в показателите, информиращи за физическата дееспособност на 8- и 9-годишни ученици след прилагане на игрови подход при обучение по минибаскетбол. Произтичащите от тази цел задачи, са следните: 1. Да се установи нивото на изследваните показатели по отношение на физическата дееспособност при 8- и 9-годишни ученици преди експерименталното въздействие. 2. Да се проследят и сравнят промените, настъпили в изследваните групи след прилагане на игрови подход при обучение по минибаскетбол. 3. Да се установят прирастите в средните нива на изследваните показатели при експерименталните групи. След приключване на педагогическия експеримент при експерименталните групи се наблюдава съществен прираст при всичките пет изследвани показатели за физическа дееспособност.
  Статия
 8 and 9 year old students, game approach


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  17984
 Милена Алексиева

2. Marwan, I. (2018). Comparison of effectiveness learning between drills and games method in physical education. Journal of Physical Education Research, Volume 5, Issue I, 46-52 ISSN: Print-2394 4048, Online-2394 4056

1. Атанасов, Асен. 2017 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВУСТРАННИТЕ ИГРИ В УРОКА ПО ФУТЗАЛ ПРИ СТУДЕНТИ БЕЗ СПОРТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯАсен Атанасов. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВУСТРАННИТЕ ИГРИ В УРОКА ПО ФУТЗАЛ ПРИ СТУДЕНТИ БЕЗ СПОРТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, сп. Педагогически алманах, 2017, Том 25, бр. 1, стр. 69, ISSN:2367-9360

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/