Стефания Беломъжева-Димитрова, Алексиева, Милена, Стоян Денев. Адаптирана физическа активност, Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4 ; COBISS.BG-ID 1279866084


Алексиева, Милена (2016) Стефания Беломъжева-Димитрова, Алексиева, Милена, Стоян Денев. Адаптирана физическа активност, Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4 ; COBISS.BG-ID 1279866084 Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4; COBISS.BG-ID 1279866084


 Учебникът е предназначен за студенти - бъдещи учители по физическо възпитание и спорт и учители в начален етап на основна образователна степен, обезпечава дисциплината „Адаптирана физическа активност“ и учебната практика по физическо възпитание, провеждана с деца със специални образователни потребности. Част първа съдържа: същност, функции, цел, задачи и средства на адаптираната физическа активност; тенденции в развитието на АФА; спортът за хора с увреждания в Република България - законодателна уредба; научни понятия и термини в АФА; класификация на основните категории увреждания – двигателни, ментални, зрителни и слухови; физическо възпитание и спорт за деца със специални образователни потребности; съдържание на рамковите учебни програми по дисциплината „Физическо възпитание и спорт” в специалните училища; физическото възпитание, адаптираната физическа активност и спортът - средство за социализация. Във втора част са представени възможностите за участие в състезания според класификацията на основните категории увреждания – параолимпийски спорт, спорт за хора с ментални увреждания и спорт за хора с увреждания на слуха. В част трета се дефинира спортно-медицинската класификация на спортистите според степента на ограничаване на техните функции. На вниманието на специалистите са предложени някои от най-популярните спортове за хора с различни ограничения – футбол, баскетбол, баскетбол на инвалидни колички, T. In. Basket, боче, ски алпийски дисциплини, сноуборд, ски севрни дисциплини, прецизно ориентиране – trail orienteering.
  Учебник / Учебно помагало
 Адаптирана физическа активност


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  17948
 Милена Алексиева

5. на стр. 204 в Денев, Ст. Футболът като фактор за социализация при деца и младежи със специални възможности. сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 202 - 209, ISSN: 1314-2275; COBISS.BG-ID 1247245284

3. Aleksieva M., S. Denev. (2019). SURVEY ON ADAPTATIONS OF BASKETBALL FOR PEOPLE WITH DISABILITIES. Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online) pp 897

4. на с. 287 в Петкова, М., М. Алексиева. Изследване на игровата ефективност на националния баскетболен отбор на колички сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 2, стр. 286-292, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

2. Беломъжева-Димитрова, Стефания, Димитър Димитров (2018) Двигателна активност и интерес към спорта на 11-12 годишни ученици. С. Педагогически алманах, 2018, бр. 2/2018, с. 130-136. Print ISSN: 1310-358Х с. 130

1. Ст. Беломъжева-Димитрова, Д. Дончева. (2016) Относно дисциплината "Физическо възпитание и спорт" при деца със СОП. -В: Спорт и наука, 2016, бр. 2, с. 107 ISSN 1310-3393

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/