Алексиева, Милена. Баскетбол в училище. В. Търново: „Ай анд Би“, 2016, 207 с. ISBN: 978-619-7281-09-5; COBISS.BG-ID 1279900388


Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена. Баскетбол в училище. В. Търново: „Ай анд Би“, 2016, 207 с. ISBN: 978-619-7281-09-5; COBISS.BG-ID 1279900388 В. Търново: „Ай анд Би“, 2016 207 с. ISBN: 978-619-7281-09-5; COBISS.BG-ID 1279900388


 Учебникът „Баскетбол в училище” дава знания за структурата, съдържанието и основните изисквания на урока по баскетбол в основно-образователната степен, за учебния материал по теория и методика на преподаването, съобразен с Държавните образователни изисквания. Предложена е класификация на техниката на играта в нападение и защита, на тактическата подготовка – индивидуална, групова и отборна в защита и нападение, както и средства и методи за развитие на двигателните качества на учениците. За всеки технически похват и тактическо действие е предоставена последователност на обучението. Представени са целесъобразно подбрани примерни упражнения, подготвителни, щафетни и спортноподготвителни игри, чрез които не само да се овладяват основните задачи на урока, но и да се постига провеждане на обучение, при което водещи да са движението, вариативността и играта в емоционална атмосфера. Основният акцент при обучението по баскетбол в училище, предвид ограниченото време за урочна работа, в единство с формирането на двигателните умения е целесъобразно изграждането на двигателния стереотип да се осъществява чрез разнообразни игрови ситуации, в които двигателното умение включва изпълнителна и резултативна част. Специално внимание се отделя върху възможните грешки, които биха могли да бъдат допуснати в процеса на обучение, с цел тяхното своевременно коригиране. В последния раздел са разработени примерни план-конспекти на уроци по баскетбол. Тяхното съдържание е представено графично, което ги прави полезни за младите спортни педагози. Изложението е богато илюстрирано с 84 фигури, които подпомагат възприемането на текста. Цитирани са 67 източника, от които 5 нормативни документа, 6 интернет сайта, 35 на кирилица и 21 на латиница. Учебникът е предназначен е за студенти от специалностите „Педагогика на обучението по физическо възпитание”, „Начална училищна педагогика”, „Предучилищна и начална педагогика” в Педагогически факултет на ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, както и за всички спортни специалисти, работещи в областта на физическото възпитание и спорта. Съобразен е с учебния план по физическо възпитание и спорт в основната образователна степен.
  Учебник / Учебно помагало
 баскетбол, учебен материал, методика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  17947
 Милена Алексиева

3. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2; COBISS.BG-ID 1286837988 с. 32

4. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2; COBISS.BG-ID 1286837988 с. 40

5. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2; COBISS.BG-ID 1286837988 с. 19

6. Денев, Стоян. Аз преподавам футбол. (Учебник) В. Търново, "Ай анд Би" ISBN 978-619-7281-36-1; COBISS.BG-ID 1286869988 с. 70

2. Атанасов, Асен (2017) ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВУСТРАННИТЕ ИГРИ В УРОКА ПО ФУТЗАЛ ПРИ СТУДЕНТИ БЕЗ СПОРТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ сп. Педагогически алманах, Том 25, бр. 1, 2367-9360; COBISS.BG-ID 1287320804 с. 69-70

1. Petrov, Lyudmil (2016) Models and modeling in sportology. 2016 Physical education, sport and health, volume 20 (1/2016, 188-191) ISSN: 1453-1194

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/