Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Игровият подход в обучението по баскетбол. В. Търново: „Ай анд Би“, 2016, 100 с. ISBN: 978-619-7281-05-7; COBISS.BG-ID 1279882468


Алексиева, Милена (2016) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова. Игровият подход в обучението по баскетбол. В. Търново: „Ай анд Би“, 2016, 100 с. ISBN: 978-619-7281-05-7; COBISS.BG-ID 1279882468 В. Търново: „Ай анд Би“, 100 с. ISBN: 978-619-7281-05-7; COBISS.BG-ID 1279882468


 Необходимостта от създаването на този труд е провокирана от факта, че в практиката много често учителите и другите спортни специалисти, работещи с деца, допускат пасивно създаване на двигателни условни рефлекси чрез монотонно повторение на шаблона. Успешният избор и умелото използване на различни въздействия в учебно-тренировъчния процес води до снижаване риска от изпадане в стресови състояния, развива чувството на колективизъм, колегиалност, упоритост, вяра в собствените сили, мотивация и желание за победа. Всичко това изисква сериозни корекции в досега съществуващия стил на работа на спортните педагози в началното обучение по баскетбол. Игровият подход към баскетболната игра, в контраст с традиционния подход, акцентира върху това, което ще направят обучаваните първо, и после върху това, как да го направят. Още повече, че подходът към играта позволява на учениците да открият какво да правят в нея, като са подтикнати да преживяват, а не под формата на дидактична лекция или друга форма да им бъде наложено определено решение. Водещата цел при него е да се играе възможно най-много. Това е метод на обучение и откриване, който дава възможност учениците да вземат решение относно ситуациите, които са породени от играта, а това е неотлъчна част от вариативността на обучението. Преподаването се насочва директно към играта в нейния опростен вариант. Решаващото тук е, че идеята и структурата на баскетбола се запазват. Редуцирането и адаптирането към възрастта на децата се постига най-вече чрез промяна в правилата. На пръв поглед би изглеждало, че има смисъл баскетболът да бъде преподаван, използвайки стандартния подход като първо учениците се обучават на базисните умения за играта (дрибъл, ловене и подаване, основи на личната защита, стрелба от място, стрелба в движение, основи на тактическите действия в нападение и т.н.), а след това тактиката на играта – но този подход е доказал, че притежава и много недостатъци. Той първо обучава децата на техническите умения изолирано, извън контекста на играта. Учениците може да се учат да стрелят, подават и да дриблират топката, но намират за трудно прилагането на тези умения в истинската игра. Това е, защото те все още не разбират основната тактика на играта и не оценяват как най-добре да използват своите скоро придобити умения. Второ, да се обучават учениците на технически умения като се използват упражнения извън контекста на играта е скучно за тях и много често монотонното повторение на едни и същи упражнения ги демотивират. Игровият подход предлага четири стъпки, които способстват за по-ефективен и интересен начин на преподаване на минибаскетбола: 1. Започване на обучението с адаптирана игра. 2. Улесняване учениците относно разбирането същността на играта. 3. Обучение в техническите умения от играта. 4. Упражняване на техническите умения в друга игра. За създаването на игрови подход за обучение по баскетбол за ученици се изисква отчитането на всички възможности, предоставени в спортологичната литература, които да изградят на правилна и научно-обоснована база това обучение. Учебното съдържание, което би могло да бъде постигнато чрез прилагането на игровия подход, са основните технически елементи и тактическото поведение чрез включване на целесъобразно подбрани игри. Целта на монографичния труд е да се установят и сравнят промените в показателите, информиращи за физическото развитие, физическата дееспособност и специфичната подготвеност на ученици от начален етап на основната образователна степен след прилагане на игрови подход в началното обучение по баскетбол. Разработката се състои от теоретична, методологична и аналитична част, на базата на които е оформена и заключително-обобщаваща част от 8 извода и препоръки. Библиографията съдъжа 71 източника, от които 5 нормативни документа, 54 на кирилица, 12 на латиница.
  Монография
 игрови подход, баскетбол


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  17946
 Милена Алексиева

8. на стр. 203 в Денев, Ст. Футболът като фактор за социализация при деца и младежи със специални възможности. сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 202 - 209, ISSN: 1314-2275; COBISS.BG-ID 1247245284

9. на стр. 84 в Бичоку, Е. (2020). Аспекти на подготовката на млади баскетболисти. Албания, Tirane: “Sara 2020” IBSN 978-9928-4626-5-7

6. Aleksieva M., S. Denev. (2019). OPPORTUNITIES TO OPTIMIZE THE FOOTBALL TRAINING PROCESS WITH THE MEANS OF THE GAME APPROACH. Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online) pp 891

7. Денев, С., М. Алексиева. Проучване мнението на спортни специалисти относно приложението на игрови подход по футбол при деца и младежи със СОП. МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, с. 533-538, ISSN: 2534-9317, COBISS.BG-ID - 1281978852 Цитирани са: с. 19, 22

3. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2 с. 27

4. Денев, Ст. (2018) Футболът в училище – варианти за обучение. Монография, В. Търново: „Ай анд Би“, 109 с. ISBN: 978-619-7281-39-2 с. 8

5. Петкова, Мирослава. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ПО ПОДВИЖНИ ИГРИ. сп. Педагогически алманах, Том 26, бр. 1, стр. 43, ISSN:2367-9360

2. Асен Атанасов. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВУСТРАННИТЕ ИГРИ В УРОКА ПО ФУТЗАЛ ПРИ СТУДЕНТИ БЕЗ СПОРТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, сп. Педагогически алманах, 2017, Том 25, бр. 1, стр. 69, ISSN:2367-9360; COBISS.BG-ID1287320804

1. Лазарова, М. Нови подходи в обучението по волейбол за студенти от профилирани групи на Технически университет – София. Дисертационен труд, НСА, С.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/