Граматичните аспекти на маскулинизацията


Буров, Стоян (2016) Граматичните аспекти на маскулинизацията Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. Съст. А. Кочева. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, стр. 25-31. ISBN 978-954-322-852-2; COBISS.BG-ID 1276957924


 
  Статия
 
 Издадено
  17770
 Стоян Буров

3. В. Петров. Женският род в съвременния български език и в новогръцкия език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 358. ISBN 978-619-208-188-1.

4. П. Пехливанова. Заетите значения и употреби - троянският кон на чуждите влияния. // Л. Бурова, М. Ендрева, Р. Килева-Стаменова (съст.). От средновековния немски до съвременния български език. Сборник в чест на проф. д-р Борис Парашкевов. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр. 157-172. ISBN 978-954-07-4777-4

1. Ванина Сумрова. Неудобствата на маскулинизацията (ще) продължават. // Българска реч, XXIII (2017), № 2, стр. 45-51. ISSN 1310-733X

2. Ванина Сумрова. Този джипи / тази джипи / това джипи, или за колебанията в рода на заемките в българския език. // Български език 64 (2017), 2, стр. 34-45. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/