Хуморът в диалога между културите


Иванова, Людмила (2009) Хуморът в диалога между културите сп. Проглас, Филологическо списание, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, кн. 1, стр. 167-171


 Рецензията е върху сборник: Tina Hoffmann et. al. (Hg.) Humor. Grenyueberschreitende Spielarten eines kulturellen Phänomens. Goettingen: Universitaetsverlag. 2008
  Рецензия
 културен диалог, хумор
 Издадено
  17717
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/