Функционализъм и комуникативна граматика


Буров, Стоян (2014) Функционализъм и комуникативна граматика Реторика и комуникации. Електронно научно списание, 2014, № 14. ISSN 1314-4464


 
  Статия
 
 
  17675
 Стоян Буров

7. В. Балиева. Комуникативно-прагматичен аспект на когнитивната интерференция, или ак се изграждат концептите при децата билингви. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 635. ISBN 978-619-208-188-1.

5. В. Балиева. Интердисциплинарността при съвременните изследвания на билингвизма - възможност или необходимост. // Български език, 65 (2018), Приложение, стр. 114-127. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

6. В. Зидарова. Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език. Пловдив: Коала прес, 2018, стр. 345. ISBN - 978-619-7134-72-8 COBISS.BG-ID - 1288217060

1. Бъркалова Петя, Нончева Веска, Колева Красилина. Граматическият формализъм и статистическият анализ в помощ на синтактичната теория и на синтактичната практика. Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15-16 май 2017 г.). Част втора. Отг. ред. Т. Александрова, Д. Благоева. София: Институт за български език, 2017, стр. 86-98. <електронна публикация> ISBN: 978-954-92489-9-9 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

2. В. Балиева. Билингвалната езикова личност в парадигмата на комуникативната граматика. // Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Научни трудове, том 55, кн. 1, Сб. Б, 2017 – Филология, стр. 20-29. https://lib.uni-plovdiv.net/bitstream/handle/123456789/673/NTF_2017_55_1_B_20_29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. Вехбие Нуриева Балиева Великотърновски университет «Св. св. Кирилл и Методий». България ЗА МЯСТОТО И РОЛЯТА НА АНИМАЦИОННИТЕ ФИЛМИ В ОВЛАДЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ОТ 5-6-ГОДИШНИ ДЕЦА. Медиалингвистика. Вып. 6. Язык в координатах массмедиа : матер. II Междунар. науч.-практ. конф. (2–6 июля 2017 г., Санкт-Петербург, Россия) / отв. ред. А. А. Малышев. — СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2017. — 334 с. ISSN 2312-0274 http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1508934576_1379.pdf#page=251

4. Тошева, Анета, Медицински университет – Пловдив, Bulgaria. Френска контекстово-обусловена граматика за комуникативни цели: илюзия или предизвикателство? // FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, стр. 504-512.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/