Франц Брентано и единството на философията.


Бъчваров, Стоян (2017) Франц Брентано и единството на философията. Философията от модернизъм към постмодернизъм (съст. В. Бузов, Г. Белогашев и Ст.Бъчваров), УИ " Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-98-3.


 Изследването е съсредоточено върху единството и многообразието на битието. Проблемът за субстанцията и акциденцията. Единството на теория и практика във философията, връзката между ейдос и цел. Отношението между модалните категории възможност и действителност и същността на понятието " ентелехия".
  Статия
 философия, субстанция, акциденция, възможност, действителност, ентелехия, логика.
 
  17533
 Стоян Бъчваров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/