Източната криза: възходът на новините


Андреева, Десислава (2016) Източната криза: възходът на новините Сборник с доклади от Национална научна конференция "140 години Априлско въстание и Априлска епопея при Дряновски манастир", 13.05.2016 г.- Велико Търново: Фабер, 2016, с.205-231.ISBN 978-619-00-0540-7.


 Докладът разглежда тенденциите в развитието на българския периодичен печат по време на Източната криза, като поставя акцента върху забележимия възход на „вестника на новината”, чиито профил трябва да отговори на нарасналите очаквания на българската публика за интензивно и навременно доставяне на достоверна информация за случващото се на Балканите и в Европа. Осъществен е опит за систематизация на аргументите "за" и "против" тезата за съществуването на българска информационна по своя профил преса непосредствено преди Освобождението.
  Доклад
 информационен дискурс, информационен вестник, интерпретативна журналистика, Източна криза, Априлско въстание, възрожденска преса, идеология, митологизация.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  17287
 Десислава Андреева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/