Ролята на изобразителното изкуство върху интелектуалното развитие на децата от предучилищна възрастTHE ROLE OF ART ON THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN


Александрова, Елица (2016) Ролята на изобразителното изкуство върху интелектуалното развитие на децата от предучилищна възрастTHE ROLE OF ART ON THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN Педагогическо списание на Великотърновския университет”Св.св.Кирил и Методий”/Педагогически алманах бр.1 /2015г./стр.65-73/


 Резюме: Темата е насочена към проучване ролята на изобразителното изкуство и собствената изобразителна дейност на децата от предучилищна възраст за тяхното интелектуално възпитание и за развитието на творческите им способности. Разработката е резултат на продължителен личен практически опит и наблюдения. Тя не може да претендира за цялостно отразяване и решаване на всички научни и практически въпроси около ролята на творческите дейности за развитие на интелектуалните и познавателните възможности в предучилищна възраст. Обектът на изследването е не човекът въобще, а група деца от предучилищна възраст ,наблюдавана в естествената им когнитивна среда и в условията на експеримент. Това предполага организацията на изследването и анализа на неговите резултати от позицията на когнитивното развитие на детето. Въз основа на проучването на литературата и теоретичния анализ се очертават три логични цялости, интегрирани около същността на детското творчество: изобразителното изкуство и детската креативност; връзката им с интелектуалното развитие; значението на предучилищната възраст за педагогическото им моделиране и формирането на личността на детето. Summary: The theme is aimed at exploring the role of art and his own pictorial activity of preschool children for their intellectual upbringing and development of their creative abilities. The development is the result of long personal experience and observations. It can not claim complete coverage and solve all scientific and practical questions about the role of creative activities for the development of intellectual and cognitive capabilities in preschool. The object of the study is not the man at all, but a group of preschool children observed in their natural environment and cognitive conditions of experiment. This implies the organization of the study and analysis of its results in terms of the cognitive development of the child. Based on the study of literature and theoretical analysis identifies three logical entities, integrated about the nature of children's creativity: art and children's creativity; their relationship with intellectual development; the importance of pre-school teacher for their modeling / integrity / and the formation of the child's personality.
  Статия
 изобразителното изкуство , детска креативност, интелектуално развитие, предучилищна възраст интегриране, моделиране и формирането на личността на детето. Keywords: art, children's creativity, intellectual development, preschool integration, modeling and shaping the personality of the child.


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17060
 Елица Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/