Съвременни профили на урока в началното училище


Бонева, Галя (2016) Съвременни профили на урока в началното училище В сб. Педагогическото образование -традиции и съвременност, 20-21 ноември, 2015. Велико. Търново, Изд. Ай АНД Би, ISBN& 978-619-7281-01-9


 Извършен е сравнителен анализ на традиционния и съвременния урок като основна форма на училищното обучение. Разкрити са перспективни възможности за промяна и обновление на началното образование по отношение на цели, методи, форми, средства, мотивация на учениците за учене, образователна среда, характер на взаимодействията, контрол и оценяване на постиженията на учениците както в контекста на урочната реалност, така и в условията на неформална среда. Специално внимание е отделено на възможностите за активизиране на учениците от началното училище чрез мотивиране и осигуряване на условия за по-голяма ангажираност и изявяване на активна позиция в различни образователни и социални контексти.
  Доклад
 урок, начално училище
 Издадено
  16713
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/