Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа).


Дерменджиев, Атанас (1991) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 252 с. COBISS.BG-ID 1090317028


 Университетски учебник. Анализирани са природата, населението, стопанството и регионалните различия на страните в Западна Европа.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  166
 Атанас Дерменджиев

3. Дерменджиева, С. Теория и методика на географското образование. Велико Търново, Издателство "ИТИ", 2021, 886 с. ISBN 978-619-7602-13-5 Цит. на с. 847

2. Дерменджиева, С. Методика на изследователската дейност по регионална география.В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 328 с. ISBN 954-524-296-5. COBISS.BG-ID 12898995412 Цит. на с. 21; 244

1. Дерменджиева, С. Регионалната география на света като научно и приложно знание. -В: Общества в преход - теория и практика. В. Търново, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1998, с. 127-139. Цит. на с. 138

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/