“Curvature of a barycentric curve and applications to trajectories of rational Bezier curves”, Inernational Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 09.2016


Бенчева, Виктория (2016) “Curvature of a barycentric curve and applications to trajectories of rational Bezier curves”, Inernational Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, 09.2016


 
  Доклад
 диференциална геометрия, барицентрични координати, траектории, криви


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Непубликувано
  16276
 Виктория Бенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/