Съставни аритметични задачи. Структурно–технологичен модел и mz-карта на задачата. Текстови задачи. - Математика и информатика, София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2015, брой 4, сс. 343-375.ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).


Върбанова, Маргарита (2015) Съставни аритметични задачи. Структурно–технологичен модел и mz-карта на задачата. Текстови задачи. - Математика и информатика, София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2015, брой 4, сс. 343-375.ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online). // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2015, брой 4 (с. 343-375).ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).


 В разработката се предлагат дидактически модели на съставни текстови задачи с помощта на mz-карти на задачите. Така се осигурява възможност за разкриване структурата на дадена задача и степента на нейната сложност.
  Студия
 текстова задача, множество, релация, mz-карта и др.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15889
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/