Ойлер-Вен диаграми или MZ-карти в началната училищна математика. - Математика и информатика, АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 2, сс. 143-170.ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).


Върбанова, Маргарита (2016) Ойлер-Вен диаграми или MZ-карти в началната училищна математика. - Математика и информатика, АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 2, сс. 143-170.ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online). // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 2 (с. 143-170 ).ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online).


 В разработката се представят дидактически модели за решаване на задачи от началната математика. Предлагат се модели на задачи - Ойлер-Вен диаграми и MZ-карти с квадратчета и стрелки.
  Студия
 диаграма, карта, елементарна задача, дидактическо моделиране и др.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15885
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/