Аритметичен или алгебричен подход при решаване на задачи в началната училищна математика. - Математика и информатика, АЗ БУКИ, 2016, брой 1, сс. 11-29. ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online)


Върбанова, Маргарита (2016) Аритметичен или алгебричен подход при решаване на задачи в началната училищна математика. - Математика и информатика, АЗ БУКИ, 2016, брой 1, сс. 11-29. ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online) // Математика и информатика. – София: АЗ БУКИ. Национално издателство за образование и наука, 2016, брой 1 (с. 11-29 ). ISSN 1310-2230 (Print), ISSN 1314-8532 (Online)


 В статията се разглежда технологичен подход за аритметично и алгебрично решение на задачи от началната математика.
  Статия
 аритметичен възел, елементарна задача, съставна задача,


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15881
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/