Методика на обучението по математика в началните класове. Пловдив: Астарта, 2013, 463 с. ISBN 978-954-350-171-7


Върбанова, Маргарита (2013) Методика на обучението по математика в началните класове. Пловдив: Астарта, 2013, 463 с. ISBN 978-954-350-171-7 Пловдив: Астарта. – 463 с. ISBN 978-954-350-171-7


 Целта и съдържанието на книгата са насочени към очертаване на съвременни отговори на трите въпроса, утвърдили се като основни в методиката на обучение по математика: 1. Кое знание от науката математика трябва да се изучава в началната училищна математика? 2. Защо трябва да се изучава? 3. Как трябва да се изучава? С предложената книга авторът прави опит да промени "примитивното разбиране" на числото, придобито в училище и да подпомогне началния учител за още по-дълбоко разбиране съдържанието на елементарната аритметика.
  Учебник / Учебно помагало
 методи на обучение, задача, система от задачи, методика на изучаване на аритметични знания, методика на изучаване на геометрични знания, пропедевтика и др.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15831
 Маргарита Върбанова

1. Душков, Иван. Интегриране на информационно-комуникационни технологии в обучението по математика в началното училище (в геометричното съдържание). Дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор".

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/