Изграждането на библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново. // Библиотекар, 1991, № 7-8, с. 74-77.


Радева, Живка (1991) Изграждането на библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново. // Библиотекар, 1991, № 7-8, с. 74-77. София


 
  Статия
 Велико Търново, краезнание, Народна библиотека "П. Р. Славейков".


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  15803
 Живка Радева

3. Славчева, Силвия. Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ и първите стъпки в краезнанието : Първата краеведска картотека в България. // Библиотеки. Четене. Комуникации : Четиринадесета нац. науч. конф. с международно участие. – В. Търново, 2016, с. 283.

2. Иванова, Калина. 125 години Народна библиотека „Петко Рачев Славейков” : Библиография. – В. Търново, 2015, с. 34.

1. Иванова, Калина. История и съвременност на великотърновската народна библиотека „П. Р. Славейков”. – В. Търново, 2012, с. 60, 77, 125, 279, 280, 301.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/