Текстът в туристическата брошура, неговият адресат и проблеми на превода. - – В: Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. В. Търново: Ивис, 2013, с. 204-211. ISBN 978-954-2968-50-4


Иванова, Людмила (2013) Текстът в туристическата брошура, неговият адресат и проблеми на превода. - – В: Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. В. Търново: Ивис, 2013, с. 204-211. ISBN 978-954-2968-50-4 В. Търново:Ивис


 Акцентът в публикацията отново е многоликият адресат на туристическите текстове. Но тук неговата специфика е разгледана основно по отношение на функциите, които се реализират в текстовете (информативна, рекламна, контактоустановяваща), и по отношение на използваните вербални средства за идентификация на целевия потребител на текста. Установените различия в традиционните практики на създаване на туристически текстове в различните общности могат да се използват като аргументи от страна на преводача за внасяне на промени в преводния текст и адаптиране към целевата група. Също така се предлага разширяване на екипността при създаване на текстовете, в качеството им на оригинали и преводи.
  Статия
 превод, туристически текст, екипност
 Издадено
  15253
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/