Der Originaltext als Voraussetzung für eine wirksame Übersetzung (am Beispiel von Texten aus dem Tourismusbereich)


Иванова, Людмила (0) Der Originaltext als Voraussetzung für eine wirksame Übersetzung (am Beispiel von Texten aus dem Tourismusbereich) Mehrsprachigkeit-Interkulturalität-Intermedialität. Deutsch - Die Sprache, die uns verbindet. Univeritätsverlag, Bd. 9 Röhrig ISBN 978-3-86110-577-0


 Качествата на оригиналния текст са в основата на добрия превод. Когато този текст обаче проявява дефицити (по отношение на езиковата реализация, по отношение на подценяване или надценяване на знанията на целевата група, съдържателни дефицити) се налага намесата на преводача и корекция в превода. Пред създателите на чуждоезикови текстове има две алтернативи: обработващ превод или създаване на ориентиран към целевата група чуждоезиков текст.
  Доклад
 Tourismustext, Original, Translat
 Под печат
  15252
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/