Щрихи от България. Учебни материали за изучаващите български език. Страноведчески аспекти.


Иванова, Людмила (2010) Щрихи от България. Учебни материали за изучаващите български език. Страноведчески аспекти.


 Учебните материали са изработени в рамките на международен проект IDIAL (интеркултурен диалог). В осем раздела се предоставят работни листи за работа по странознание за изучаващите български език като чужд, ниво В. Темите са от различни области (държавно устройство, политика, култура и др.)
  Учебник / Учебно помагало
 България, странознание


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  15251
 Людмила Иванова

1.  Илияна Димитрова, „Здраве да е!” или „Bood, sweat end tears”(размисли върху културата и езика на българите за успеха/неуспеха), доклад от конференция "Актуални проблеми на устната комуникация", 28-29.10.2011г. ВТУ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/