Anthroponyme in und zwischen den Kulturen. - In: Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Nikolina Burneva et al. (Hrsg.). Dresden: Thelem, 2009, с. 45-63. ISBN 978-3-939888-83-3


Иванова, Людмила (2009) Anthroponyme in und zwischen den Kulturen. - In: Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Nikolina Burneva et al. (Hrsg.). Dresden: Thelem, 2009, с. 45-63. ISBN 978-3-939888-83-3 Dresden: Thelem


 В статията се разглеждат антропонимите като културно-специфичен феномен и преводен проблем. Отправна точка е вътрешната диференциация на имената (напр. имена на реални лица, на исторически личности, на литературни герои, имена-символи, значещи имена), но регистрираните преводни похвати (заемка, адаптация, превод, елиминиране, субституция, използване на аналог, комбинация от похвати) показват, че изборът зависи от редица други фактори като степен на културна специфика на името, познатост, място и роля на името в текста, адресат на текста, параметри на преводната поръчка, норми в приемащата култура, предпочитания на преводача.
  Статия
 Anthroponyme, Kultur, Uebersetzungsverfahren


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15250
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/