Към характеристиките на рода на съществителните имена в българския и немския език. - Доклади от Втория международен конгрес по българистика, София 23 май-3 юни 1986 г. Ред. Д. Иванова-Мирчева et al. София: БАН, 1989 г. том 4, с. 59-68. COBISS.BG-ID 1240789476


Иванова, Людмила (1987) Към характеристиките на рода на съществителните имена в българския и немския език. - Доклади от Втория международен конгрес по българистика, София 23 май-3 юни 1986 г. Ред. Д. Иванова-Мирчева et al. София: БАН, 1989 г. том 4, с. 59-68. COBISS.BG-ID 1240789476 София: Издателство на БАН


 Пуубликацията разглежда характеристиките на рода на съществителните в контрастивен аспект и отчита различията (превес на формалното начало в български и превес на семантиката в немския език)
  Доклад
 род, функции


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15249
 Людмила Иванова

1. Емилия Башева, Лилия Бурова. Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част: 1980-2005 г. – Съпоставително езикознание, XLI (1), 2016, с. 117-144 ISSN 0204-8701 с. 134

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/