Zum Problem des Genus substantivi aus translationslinguistischer Sicht (Am Material des Deutschen und des Bulgarischen) - In: Linguistische Arbeitsberichte (Leipzig), № 61, Leipzig: KMU, S. 27-31.


Иванова, Людмила (1988) Zum Problem des Genus substantivi aus translationslinguistischer Sicht (Am Material des Deutschen und des Bulgarischen) - In: Linguistische Arbeitsberichte (Leipzig), № 61, Leipzig: KMU, S. 27-31. Leipzig: KMU


 Статията разглежда трудностите при превода, произтичащи от стилистичните функции на рода на съществителните в художествен текст, и междуезиковите различия.
  Доклад
 Genus substantivi, Translation, stilistische Funktion, Metaphernbildung
 Издадено
  15248
 Людмила Иванова

1. Емилия Башева, Лилия Бурова. Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част: 1980-2005 г. – Съпоставително езикознание, XLI (1), 2016, с. 117-144 ISSN 0204-8701 с. 134

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/