Das Genus der Substantive und die Sprachebenen. - In 2. Jenaer Semantik-Syntax-Symposium, 21-22 Mai 1987, Jena. Wissenschaftliche Beitraege der FSU Jena. Ed. by Chr. Römer, 1988. Jena: Die Universität. S. 211-221


Иванова, Людмила (1988) Das Genus der Substantive und die Sprachebenen. - In 2. Jenaer Semantik-Syntax-Symposium, 21-22 Mai 1987, Jena. Wissenschaftliche Beitraege der FSU Jena. Ed. by Chr. Römer, 1988. Jena: Die Universität. S. 211-221 Jena: Die Universität


 Статията третира проблема за функциите на рода на съществителните на различните езикови нива (като важен фактор за формообразуването в немски език, за създаването на вътрешнотекстови връзки, за смислоразграничаване и за стилистично нюансиране).
  Доклад
 Genus substantivi, Sprachebenen, Formenbildung, textbildende Funktion, bedeutungsdisambiguierende Funktion


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15247
 Людмила Иванова

2. Емилия Башева, Лилия Бурова. Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част: 1980-2005 г. – Съпоставително езикознание, XLI (1), 2016, с. 117-144 ISSN 0204-8701 цит. с. 134

1.  включена в библиографията на Eckhard Meineke, Das Substantiv in der deutschen Gegenwartssprache. Heidelberg: Universitätsverlag 1996

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/