Der Zusammenhang zwischen Genus beim Substantiv und Sexus bei Personenbezeichnungen am Material des Deutschen und des Bulgarischen oder Was versteht man unter "Semantik des Genus" - Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB. Ed. by Deutschlektorat. Sofia:KIZ der DDR in Sofia. 1982. S. 12 - 25.


Иванова, Людмила (1984) Der Zusammenhang zwischen Genus beim Substantiv und Sexus bei Personenbezeichnungen am Material des Deutschen und des Bulgarischen oder Was versteht man unter "Semantik des Genus" - Germanistisches Jahrbuch DDR - VRB. Ed. by Deutschlektorat. Sofia:KIZ der DDR in Sofia. 1982. S. 12 - 25. Germanistisches Jahrbuch DDR-VRB. Kultur- und Informationszentrum der DDR in Sofia.


 Статията е посветена на връзката между граматическия под на съществителните и биологическия пол. Третира съответствията и разминаванията между двете категории.
  Статия
 Genus substantivi, Sexus, grammatische Kategorie


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15246
 Людмила Иванова

1. Емилия Башева, Лилия Бурова. Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част: 1980-2005 г. – Съпоставително езикознание, XLI (1), 2016, с. 117-144 ISSN 0204-8701 с. 135 цит. с. 134

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/