Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии


Бонджолова, Валентина (2016) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 [Електронски извор]: зборник радова с међународног скупа одржаног 11. и 12. априла 2014. године у Лесковцу /уредила Радмила Жугић. – Лесковац: Лесковачки културни центар; Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, 2016 (Ниш: Свен). – 1 електронски оптички диск (CD-ROM): текст; 12 cm, 99-106. ISBN 978-86-82031-35-2 (ЛКЦ).


 В езика на съвременните медии наблюдаваме съвместна употреба на единици с различна стилова отнесеност. В доклада се разглежда особеното място, което заемат диалектизмите, които изпълняват разнообразни функции в медийния текст и са свързани с различни български диалекти, а също и изразяваното към тях отношение. Освен в речта на хора, които не са овладели достатъчно книжовната норма, те се използват като средство за стилизация, както и за създаване на специфична тоналност в текста. Диалектизмите създават стилистичен контраст и повишават емоционалността и експресивността.
  Доклад
 медии, език, диалектизми, диалект, колоквиализация
 Издадено
  15218
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/