Оказионализмите и тяхното лексикографско отразяване


Бонджолова, Валентина (2016) Оказионализмите и тяхното лексикографско отразяване В: Лексикографията в началото на XXI век. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15 – 16 октомври 2015 г.). = Lexicography at the beginning of 21st century : proceedings of the Seventh international conference on Lexicography and Lexicology, Sofia, October 15th-16th, 2015. Съст.: Диана Благоева, Сия Колковска. Отговорен редактор: Диана Благоева. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016. ISBN 978-954-322-875-1. COBISS.BG-ID - 1554429652.


 Активното словотворчество в медиите и рекламата поставя въпроса за нуждата от лексикографско отразяване на регистрираните оказионализми. Такъв лексикографски продукт би имал отворен характер и неминуемо ще е обречен на непълнота поради спецификата на самите единици. Създаването на подобен речник обаче ще позволи по-системното наблюдение върху словообразувателните процеси в различни периоди при тази група неологизми и ще даде възможност да се откроят най-характерните тенденции. Обект на анализ са проблемите, свързани с подбора на лексиката, с принципите на построяване на речника и със структурата на речниковата статия.
  Доклад
 оказионализъм, лексикография, неология, неография, речник
 Издадено
  15217
 Валентина Бонджолова

1. Диана Благоева. Към концепцията за речник на най-новата лексика в българския език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. УИ „Св. св. Кирил и Методий”: Велико Търново, 2019. Стр. 510-523. ISBN 978-619-208-188-1.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/