Антонимите и тяхната употреба в рекламния текст


Бонджолова, Валентина (2016) Антонимите и тяхната употреба в рекламния текст В: Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: материалы I Международной научно-практической конференции (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) /отв. ред. В. В. Васильева. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Институт ≪Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций≫, 2016, 263-264. ISSN 2312-0274.


 Употребата на антонимите в рекламния текст е свързана с възможността кратко и експресивно да се подчертаят основни качества на рекламираните обекти. Наблюдава се използването на антитеза и оксиморон, както и езиковите средства, с които те се изграждат.
  Доклад
 антоними, реклама, антитеза, оксиморон, български език
 Издадено
  15216
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/