Видиновски, М., С. Беломъжева-Димитрова. Съвременни аспекти на техниката на катерене.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Видиновски, М., С. Беломъжева-Димитрова. Съвременни аспекти на техниката на катерене. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, с. 339-344. ISSN 2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.


 Катеренето по естествени и изкуствени структури е нормална човешка дейност, като ходенето и бягането. Затова е необходимо да се обърне внимание и да се изследва обстойно преместването на тялото по вертикала. Движенията, които спомагат за придвижването на тялото по вертикала, са съществени за обучението и развитието на способността за катерене. Техниката на катерене претърпява своята еволюция през годините, което съществено се отразява и на спортното постижение. Целта на настоящото изследване е да се направи теоретичен анализ на съвременните интерпретации и изисквания към техниката на спортното катерене.
  Доклад
 Катерене, техника, еволюция.


Здравеопазване и спорт Спорт
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  14882
 Стефания Беломъжева-Димитрова

1. Видиновски, М. Катеренето като терапевтичен метод. В: СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, 20.11.2020, В. ТЪРНОВО/Редактор/Маринела Михова. Велико Търново: I and B, 2020, с. 410-415. ISSN:2534-9317, COBISS.BG-ID 1281978852.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/