Е. Георгиев и литературния процес на XIII в.


Грудков, Венелин (1991) Е. Георгиев и литературния процес на XIII в. Българистични и славистични изследвания: Материали от Науч. конф. посветена на 80-год. от рождението на акад. Емил Георгиев 1910 - 1982, В. Търново. Ред кол. Георги Данчев и др. (20-29 стр.) УИ "Св. св. Кирил и Методий", БАН. Център за българистика. Велико Търново. COBISS.BG-ID 1025827876


 
  Доклад
 търновска химнография, търновска агиография


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14782
 Венелин Грудков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/