Благодаря за цветята и облаците. Антология на шведската поезия.


Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Благодаря за цветята и облаците. Антология на шведската поезия. Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, бр. 13 („М“), Велико Търново, 2015, с.464-467, ISSN 1311–0209.


 Представяне на основните приноси на антологията и анализ на най-представителните текстове.
  Рецензия
 екзотопия на разбирането, лирически минимализъм, универсализиращи възможности на преоблеченото слово


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14653
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/