Академията като традиция на приемствеността в полза на развитието. Сб. от академични четения на Работилница по феноменология на политиката ARS в памет на проф. Кирил Шопов. Политологични ракурси. Съст. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 7-18. ISBN 978-619-208-108-9, COBISS.BG-ID 1280981220.


Русева, Мая (2017) Академията като традиция на приемствеността в полза на развитието. Сб. от академични четения на Работилница по феноменология на политиката ARS в памет на проф. Кирил Шопов. Политологични ракурси. Съст. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 7-18. ISBN 978-619-208-108-9, COBISS.BG-ID 1280981220.


 
  Отзив
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14627
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/