Методологическа роля на позитивизма за специализирания научен интерес към сферата на политическото. Сб. от академични четения на Работилница по феноменология на политиката ARS в памет на проф. Кирил Шопов. Политологични ракурси. Съст. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 19-30. ISBN 978-619-208-108-9, COBISS.BG-ID 1280981220.


Русева, Мая (2017) Методологическа роля на позитивизма за специализирания научен интерес към сферата на политическото. Сб. от академични четения на Работилница по феноменология на политиката ARS в памет на проф. Кирил Шопов. Политологични ракурси. Съст. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 19-30. ISBN 978-619-208-108-9, COBISS.BG-ID 1280981220.


 Позитивизмът е разгледан като методологическа тенденция с присъщи формални и процесуални особености. Представена е стадиалната му динамика и връзка с дисциплинарното формиране на науката за политиката. Изследвано е влиянието на нормативната и позитивистка тенденции в сравнителен план и с оглед оформяне на стандартите за специализирано политологично познание.
  Статия
 познавателен процес, познавателно поле, политология,нормативизъм, позитивизъм


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14626
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/