Методически насоки за преодоляване на типичните затруднения във възпитанието. – В: Типични затруднения в учебно-възпитателната работа. Причини и фактори. Методика за преодоляването им. Свитък 1 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 99-134 с. ISBN 954-254-295-7.


Русева, Мая (2001) Методически насоки за преодоляване на типичните затруднения във възпитанието. – В: Типични затруднения в учебно-възпитателната работа. Причини и фактори. Методика за преодоляването им. Свитък 1 на Център за образователни технологии. Ред. Ж. Карапенчев, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 99-134 с. ISBN 954-254-295-7.


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  14621
 Мая Русева

1. Избрана библиография по проблема "Адаптация към училищното обучение и възпитание". - В: Проблеми на адаптацията. Свитък 2/ 2002-2003 на Център за образователни технологии. В. Търново: Пик, 2003, с. 230. ISBN 954 736 089 Х.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/