Практически методи на социалната педагогика. - В: Увод в социалната педагогика. Велико Търново: Слово, 1996, с. 165-228. ISBN 954 439 410-9, COBISS.BG-ID 1029273572.


Русева, Мая (1996) Практически методи на социалната педагогика. - В: Увод в социалната педагогика. Велико Търново: Слово, 1996, с. 165-228. ISBN 954 439 410-9, COBISS.BG-ID 1029273572.


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14617
 Мая Русева

9. Georgieva Violeta. Socializing Factors – a Try for Actual Review. - International Scientific and Practical Conference "World Science", № 8 (12), part 3, August 2016, р. 36. ISSN 2413-10326.

8. Zivko Zhechev. Normative Рerspectives to the Deinstitutionalization of Social Services in Bulgaria. Paper presented at the Third International Scientific Conference Science, Education, Innovation, Shumen 2014, p. 311. ISBN 978-954-577-969-5.

6. Искра Илиева, Социално-педагогически аспекти на баскетбола и неговите формати. - Научни трудове на Русенски университет, 2013, том 52, серия 8.2., с. 143. print ISSN 1311-3321.

7. Силвия Николаева, Социалните дискурси към образованието - неизбежни и недоразбрани. / http://www.academia.edu/16957326, бел. 5, бел.12.

3. Десислава Стоянова. Траектория на социализацията при липсата на семейна среда. - Педагогически новости. Годишно научнотеоретично списание на Русенски университет, 2012. ISSN 1314-7714

4. Лилия Георгиева Петрова. Проактивният подход в училищната социално-педагогическа работа със семейства.(Aвтореферат) С., 2012, с. 47.

5. Силвия Николаева. Социалната педагогика като практика: дискурсивен анализ на българския опит [S. Nikolaeva. Practical Dimensions of Social Pedagogy: Discourse Analysis of Bulgarian Realities]. – Стратегии на образователната и научната политика, 2012, Том 20, № 6, с. 464; с. 453. ISSN 3010 – 0270.

2. Венка Кутева Цветкова. Относно научния статут на социалната педагогика. - Педагогически алманах 2008, кн. 2, с. 10. . Print ISSN 1310-358Х

1. Марияна Няголова. Ценен принос в методологията на социалната педагогика. Рецензия на книгата на И. Карагьозов и М. Русева “Увод в социалната педагогика”´- Образование, 1997, №.1, с.102 - 103. print ISSN: 0861-475Х.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/