Социалната педагогика пред екзистенциален проблем (За хуманизма като съвместимост на социалността със свободата). Велико Търново: Faber, 1999, 71 с. ISBN 954-9541-29-0.


Русева, Мая (1999) Социалната педагогика пред екзистенциален проблем (За хуманизма като съвместимост на социалността със свободата). Велико Търново: Faber, 1999, 71 с. ISBN 954-9541-29-0.


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  14616
 Мая Русева

1. Магдалена Илиева. Исторически профил на социално-педагогическите грижи за деца с асоциално поведение в България. - Педагогически алманах, 2013, Т. 21, Бр.1, с. 131. Print ISSN 1310-358Х.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/