България между балканския манталитет и европейските ценности – културологичен прочит на социалния преход. / Вulgaria between Вalkan Мentality and Еurpoean Values (Cultural Reading of The Social Transition). – In: Regionalni razvoj I integracija Balkana u structure EU – balkanska raskršća I alternative. / Regional Development аnd Integration of the Balkans into the EU Structures – Balkan Crossroads and Alternatives. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, рp. 129-144. ISBN 86-7746-014-4, COBISS.SR-ID 115333388


Русева, Мая (2004) България между балканския манталитет и европейските ценности – културологичен прочит на социалния преход. / Вulgaria between Вalkan Мentality and Еurpoean Values (Cultural Reading of The Social Transition). – In: Regionalni razvoj I integracija Balkana u structure EU – balkanska raskršća I alternative. / Regional Development аnd Integration of the Balkans into the EU Structures – Balkan Crossroads and Alternatives. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, рp. 129-144. ISBN 86-7746-014-4, COBISS.SR-ID 115333388


 The paper deals with some aspects of the cultural contradictions related to the processes of reorganization in Bulgarian society. It also outlines the typical problems of rethinking and modifying identity in Balkan and European sociocultural context. It explores the issue of the dynamics of the relation between social goals, values and means. The transformations in the unity of the community are also analyzed in terms of two categories – national mentality and national-specific mentalness.
  Статия
 Unity of the Community, Identity, Cultural Contradictions, Mass Community Dispositions, Mentalness, Modelling, Mentality, Social Transition, Social Goals and Means, Social Values, Sociocultural Context (Balkan, European), Sociocultural Decisions


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  14612
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/