Културната политика в ситуация на социална промяна – израз на политическата култура на управляващите (културно-критически анализ). - In: Мodeli kulturne politike u uslovima multikulturnih društava na Вalkanu i evrointegracionih procesa. / Models of Cultural Policy under the Conditions of the Multicultural Societies at the Balkans and the Euro Integration Processes. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, pp.. 19-26. ISBN - 86-7746-027-6, COBISS.SR-ID - 117933068


Русева, Мая (2004) Културната политика в ситуация на социална промяна – израз на политическата култура на управляващите (културно-критически анализ). - In: Мodeli kulturne politike u uslovima multikulturnih društava na Вalkanu i evrointegracionih procesa. / Models of Cultural Policy under the Conditions of the Multicultural Societies at the Balkans and the Euro Integration Processes. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven , 2004, pp.. 19-26. ISBN - 86-7746-027-6, COBISS.SR-ID - 117933068


 В статията се поставя темата за иманентната напрегнатост във функциите на културата при динамичен контекст на социална промяна. Акцентира се върху конфликта между тенденциите към традиционализъм и модернизация. Обществото се разглежда системно-динамично като стремящо се баланс между приемственост и менливост. Очертани са някои, често пренебрегвани в анализите, етически, естетически и управленски фактори, с влияние върху социално-политическата промяна. Културната политика се разглежда като концентриран израз на политическата култура на управляващите. Извеждат се особености на политиката в сферата на културата в България след 1989 година в контекста на прехода и евроинтеграцията. Критично е анализирана управленската програма на НДСВ и Закона за закрила и развитие на културата.
  Статия
 стабилност, промяна, приемственост, модернизация, културна политика, управленски стил


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  14611
 Мая Русева

1. Драган Тодоровић. Друштвена удаљеност од рома (Етничко-религијски оквир). Ниш и Нови Сад, 2007, с. 220.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/