Отношението към себе си и към Другия като част от съвременната културна идентичност на българите. – In: Кulturni i etnički odnosi na Balkanu – mogućnosti regionalne i evropske integracije. / Cultural and Ethnic Relations at the Balkans - Possibilities of Regional and European Integration. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven, 2006, pp. 199-216. ISBN 86-7379-107-3, COBISS.SR-ID 133221132


Русева, Мая (2006) Отношението към себе си и към Другия като част от съвременната културна идентичност на българите. – In: Кulturni i etnički odnosi na Balkanu – mogućnosti regionalne i evropske integracije. / Cultural and Ethnic Relations at the Balkans - Possibilities of Regional and European Integration. Niš: Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu i Sven, 2006, pp. 199-216. ISBN 86-7379-107-3, COBISS.SR-ID 133221132


 Статията изгражда картина на културната идентичност, както и на отношението на българина към себе си и към другия, въз основа на участие в емпирично изследване, представително за великотърновска област, проведено в рамките на международен проект. В текста се очертава културен, социален и политически срез на актуалните към момента (непосредствено преди приемането на страната ни в ЕС) нагласи и отношения. Обработени са голям обем количествени данни, представени графично и интерпретирани качествено в редица аспекти. Данните дават информация за доминиращи нагласи и отношения към разнородни културни, социални, етнически, политически и етически диспозиции, които са коментирани и обобщени.
  Статия
 идентичност, интеграция, отношение, ориентации, нагласи, пристрастия, предубеждения


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  14610
 Мая Русева

1. Драган Тодоровић. Друштвена удаљеност од рома (Етничко-религијски оквир). Ниш и Нови Сад, 2007, с. 221.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/