Проект студентски проучвания на особеностите на българския преход. Сб. Управленски модели на българския преход - студентски изследвания на Работилница по феноменология на политиката ARS., Част I. Ред. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. с. 7-10. ISBN 978-954-524-941-9, COBISS.BG-ID - 1265843172


Русева, Мая (2014) Проект студентски проучвания на особеностите на българския преход. Сб. Управленски модели на българския преход - студентски изследвания на Работилница по феноменология на политиката ARS., Част I. Ред. М. Русева, Велико Търново: Унив. издателство. „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. с. 7-10. ISBN 978-954-524-941-9, COBISS.BG-ID - 1265843172


 В изложението се описва същността и функциите на Работилница по феноменология на политиката „ARS”, както и познавателните цели, изследователските методи и очакваните резултати от проекта на Работилницата за проучване на моделите на българския преход към европейски ценностен и политически модел.
  Отзив
 проект, изследване, преход, модел, транзитология


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14609
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/